close
تبلیغات در اینترنت
در هیاهوی زندگی در یافتم::چه دویدنهایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالیکه گویی ایستاده بودم!!!چه غصه هایی که فقط سپیدی مویم را حاصل شد در حالیکه قصه ای کودکانه بیش نبود...دریافتم:: کسی هست که اگر بخواهد میشودواگرنخواهد نمیشود به همین سادگی!!!کاش نه میدویدم نه غصه میخوردم فقط اورا نگه میداشتم او خودش بجایم میدویدوغصه میخورد.....از انسانها غمی به دل نگیر؛زیراخودنیزغمگینند؛باآنکه تنهایندولی ازخودمیگریزند،زیرابه خودوعشق خودشک دارند.پس دوستشان بدار اگرچه دوستت نداشته باشند.......

برسی نام ونشان فروهر وبقیه نقوش درباستان شناسی

چهارشنبه 03 بهمن 1397
توضيحات بنر تبليغاتينویسنده : سمیه درک زاده |

نقوش سفال در ایران باستان


نقوش متنوع بکارفته بر روی سفالهای ادوار کهن ( حدود هزاره چهارم تا اول قبل میلاد) در بردارنده مفاهیمی عمیق از نگرش، اعتقاد و عقاید و آیینهای مردمان گذشته است در این مقاله تلاش شده تا به دسته بندی این نقوش پرداخته و اشاره ای ضمنی به مفاهیم آنها صورت گیرد.


نقوش سفال در تمدن های کهن ایران

تا قبل از ابداع خط، خوانش تصاویر منقوش بر روی آثار هنری تنها منبع قابل دسترس برای شناخت اخوال و آداب و نگرش مردمان روزگار کهن است. ظروف سفالین بدست آمده از تمدنهای کهن و دوره نوسنگی یکی از این موارد است. در این مقاله تلاش شده تا نقش و نگارهای روی ظروف مورد استفاده مردمان کهن شرح داده شود چه، همی نقش ها است كه زائیده معرفت، دانش و اعتقادات آنها است. در عین حال سعی می شود موارد استفاده نقوش تا حد امكان با اشاره به مدارك و شواهد موجود بحث و توصیف گردد. ایرانیان در ساختن ظروف منقوش مهارت و استادی نشان داده اند و با مقایسه آنچه ساخته اند با اشیاء همزمان سرزمینهای دیگر به این نتیجه می رسیم كه نظایر ظروف منقوش ایرانی به ندرت شناخته شده است . از این رو  می توان ایران را زادگاه اولیه ظروف منقوش دانست و پیدایش نخستین آنرا توسط سفال سازان ایرانی بشمار آورد . از آثار باقیمانده تمدن قبل از تاریخ این طور تصور می شود كه نقاشی روی اشیاء از هزاره چهارم قبل از میلاد معمول گردیده است. ظروف سفالی این دوران با دقت بسیار ساخته شده و در  كوره های اصلاح شده پخته گردیده اند از شكل ظروف چنین بر می آید كه برای ساختن آنها چرخ بكار می رفته است . نمونه های این ظروف به رنگهای قرمز آجری ، نخودی و خاكستری مایل بسیار بوده و در نقاطی چون تپه سیلك كاشان تپه حصار دامغان ، تپه گیان نهاوند ،تل با كون نزدیك تخت جمشید ، شوش وتقریباً تمام نواحی ایران یافت شده اند . با این كه نوعی وحدت و هماهنگی سبك بین این نواحی مشاهده می شود معذالك سبكهای مختلف در ساخت آنها بكار رفته كه وجه تمایز یك گروه از گروه دیگر و یك ناحیه یا نواحی دیگر است . سفال سازان دوران پیش از تاریخ معمولاً از عوامل طبیعی كه در اطراف خود مشاهده می نموده الهام گرفته و آنها را روی  ظروف نقش نموده اند . گاه این نقوش مبین معتقدات مذهبی می باشند. نقوش ترسیم شده روی ظروف را از نظر تنوع میتوان بشرح زیر طبقه بندی نمود:

 می توان ایران را زادگاه اولیه ظروف منقوش دانست و پیدایش نخستین آنرا توسط سفال سازان ایرانی بشمار آورد . از آثار باقیمانده تمدن قبل از تاریخ این طور تصور می شود كه نقاشی روی اشیاء از هزاره چهارم قبل از میلاد معمول گردیده است

خطوط ساده

خط افقی و یا عمودی كه گاه ساده و زمانی موجدار ، روی اغلب ظرف سفالی دوران قبل از دیده می شود. این خطوط علاوه بر زیبائی ، نماد جویبار و آب روان نیز خست که سنبلی از زندگی است.

خطوط متقاطع

گروه دیگر این ظروف با خطوط متقاطع ترئین یافته اند باین معنی كه چند خط بطور متقاطع روی یك خط رسم گردیده است. نقش بدست آمده شباهت زیادی به خیمه هائی دارد كه مردم صحرا نشین در آن زندگی میكرده اند.

اشكال هندسی

اشکال هندسی چون مربع، مثلث، دایره که گاهی نیز با خطوطی تزیین شده اند و دارای معانی جالب و قابل توجهی هستند. مثلاً خطوط متوازی منكسر كه در دایره یا مستطیلی محاطند آب را نشان می دهند و یا مثلثی كه داخل آن خطوط شطرنجی طرح گردیده معرف كوه است.

نقوش سفال در تمدن های کهن ایران
نقوش حیوانات

نقش حیواناتی چون بز، قوچ، اسب و گاو و پرنده از نقوش رایج سفال است. دیده شده است. در این میان نقش بز دارای اهمیت ویژه ای است که در آینده در متنی جداگانه به آن خواهیم پرداخت و به همین بسنده می کنیم که در تفکر باستان ارتباط ناگسستنی میان بز، باران، ماه و زایش برقرار بوده است.

از دیگر حیواناتی كه طرح آن روی این ظروف دیده می شود نقش اسب است . حیوانی که وسیله حمل و نقل و کارزار مردمان آن ادوار بوده و در مراسم آیینی نیز آن را قربانی می کردند.

حیوان بعدی گراز است که همواره صدمات زیادی به کشتزار ها می زده و نقش او نوعی هشدار را در پی دارد.

طرح مار نیز روی ظروف سفالی قبل از تاریخ دیده شده است. مار تا هزاره اول قبل از میلاد مظهر آبهای زیرزمینی بودو بهمین دلیل مورد ستایش قرار میگرفت.

گروه دیگرظروف سفالی با طرح پلنگ تزئین یافته اند. هنرمند در نقش پلنگ رعایت نسبت ها را ننموده باین معنی كه دم حیوان بینهایت بلند طرح گردیده و تقریباً دو برابر بدن حیوان است و جای دیگر تنها بطرح بدن و دم حیوان اكتفا شده است

نقش خورشید و ماه  

از دیگر نقوشی كه روی ظروف سفالی دوران قبل از تاریخ خودنمائی مینماید نقش خورشید است.

خورشید در هزاره چهارم قبل از میلاد در فلات ایران از بزرگترین خدایان شمرده می شد. كاوشهای انجام شده در تپه حصار دامغان توسط دانشمند باستانشناس امریكائی این مسئله را روشن ساخته كه در هزاره سوم و دوم قبل از میلاد مردگان را به سوی مشرق یعنی طرفی كه خورشید طلوع می كند خوابانده اند و لذا می توان باهمیت پرسش آفتاب پی برد. ضمناً چون خورشید به زندگی آنها رنگ و رونق می بخشد هست و نیست خود را از وجود خورشید می دانستند و به پرستش آن می پرداختند.  

خورشید در هزاره چهارم قبل از میلاد در فلات ایران از بزرگترین خدایان شمرده می شد. كاوشهای انجام شده در تپه حصار دامغان توسط دانشمند باستانشناس امریكائی این مسئله را روشن ساخته كه در هزاره سوم و دوم قبل از میلاد مردگان را به سوی مشرق یعنی طرفی كه خورشید طلوع می كند خوابانده اند و لذا می توان باهمیت پرسش آفتاب پی برد

به مرور ایام نقش خورشید بتدریج ساده تر شد و بصورت صلیب در آمد چنانكه نقش خورشید بصورت صلیب و صلیب شكسته روی این ظروف بسیار دیده می شود. نقش ماه بصورت هلال زینت بخش تعداد ی از ظروف دوران قبل از تاریخ می باشد. نمونه قابل توجه ظرفی است شبیه قیف كه بدنه خارجی با هلال ماه زینت شده است.  

نقوش سفال در تمدن های کهن ایران
نقش پرنده

نقش انواع پرنده و مرغ چون غاز ، لك لك ، مرغابی و امثال آن روی غالب ظروف سفالی كه در نواحی مختلف ایران بدست آمده دیده می شود. گاه پرندگان را روی مثلثی میبینیم كه داخل آن شطرنجی شده است. همانطور كه قبلاً اشاره شد نقش مثلث با خطوط شطرنجی نشانه كوه است. هنرمندان باین تریتب پرندگان را روی كوه نشان داده است. هنرمندان برای تجسم دریا بر روی این لیوان نقش چند ماهی را در حد فاصل كوههای طرح كرده و باین وسیله كوه و دریا را كنار هم مجسم ساخته است.

نقش پرندگان دریا غالباً روی خطوط موجدار افقی و عمودی نشانه آب رسم گردیده .

طرح انسان  

از دیگر نقوش كه بر ظروف سفالی دوران قبل از تاریخ جلوه می كند نقش انسان است که غالباً دارای قامت بلند و شانه های پهن و كمر باریك اند.  در برخی از این ظروف نقش انسان بطور دسته جمعی آمده است.از انواع آن ظرفی که قابل توجه است سفالهای پایه بلندای است كه داخل آن طرح انسانهائی را كه لبریز از حیات و جنبش هستند در این نقوش زانو ها خم شده و هر یك از آنها دو دست خود را بر پشت نفر جلوقرار داده و چنین مینماید كه مشغول انجام برنامه مذهبی و یا رقص گروهی می باشند.

امتیاز : نتیجه : 2 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 1

تاریخ : دوشنبه 17 بهمن 1390 | نظرات ()بازدید : 2573
نویسنده : سمیه درک زاده |

 

کوروش بزرگ

 

کوروش، ملقب به کوروش بزرگ یا کوروش کبیر (به پارسی باستان: ‎KU‎‎U‎‎RU‎‎U‎‎SHA‎) همچنین معروف به کوروش دوم، نخستین پادشاه و بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشی بود. کوروش به مدت سی سال، از سال ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد، بر ایران سلطنت کرد.

 

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

برچسب ها : کوروش کبیر ,

تاریخ : سه شنبه 5 مهر 1390 | نظرات ()بازدید : 120
نویسنده : سمیه درک زاده |

داریوش یکم (به پارسی باستان: ‎DA‎‎A‎‎RA‎‎YA‎‎VA‎‎U‎‎SHA‎)، پسر ویشتاسپ، ملقب به داریوش بزرگ، سومین پادشاه هخامنشی بود. وی در سال ۵۲۲ پیش از میلاد، با کمک تعدادی از رؤسای هفت خانوادهٔ اشرافی پارسی با کشتن گئومات مغ بر تخت نشست. پس از آن به فرونشاندن شورش‌های داخلی پرداخت. نظام شاهنشاهی را استحکام بخشید و سرزمین‌هایی چند به شاهنشاهی الحاق کرد. آغاز ساخت پارسه (تخت جمشید) در زمان پادشاهی او بود.

از دیگر کارهای او حفر ترعه‌ای بود که دریای سرخ را به رود نیل و از آن طریق به دریای مدیترانه پیوند می‌داد. مقبرهٔ او در دل کوه رحمت در مکانی به نام نقش رستم در مرودشت فارس (نزدیک شیراز) است. شهرت او در غرب به خاطر وقوع نبرد ناموفق ایرانیان با یونانیان در مکانی به نام ماراتون در زمان اوست. آغاز ساخت پارسه (تخت جمشید) در زمان پادشاهی او بود. پس از جهانگیری کوروش و کمبوجیه سراسر آسیا مگر عربستان جزو قلمرو او محسوب می‌گردید.[۱]

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

برچسب ها : داریوش بزرگ ,

تاریخ : پنجشنبه 2 تير 1390 | نظرات ()بازدید : 143
نویسنده : سمیه درک زاده |

باستان شناسی در دهه 1960 میلادی شاهد رشد سریع این رشته در امریکا و اروپا می باشد. هر چند زمینه این رشد بعد از جنگ جهانی دوم با استفاده از علومی چون شیمی، فیزیک، زمین شناسی، زیست شناسی، آمار و غیره پایه ریزی شد، اما در دهه 60 و حتی کمی قبل از آن شاهد تعیین چهارچوبی مشخص جهت تحلیل، توضیح و تفسیر داده های باستانی هستیم. در حقیقت نتایج مطالعات محققین رشته های مذکور به باستانشناسان نظری این امکان را می داد تا با طیب خاطر و دقت نظر بیشتری به توضیح داده های باستانی بپردازند. عده ای با ظهور باستانشناسی جدید منافع خویش را در خطر می دیدند و این به دلیل همان چهارچوب منطقی می باشد که به باستانشناسان اجازه می داد تا در آن چهارچوب مشخص به تحلیل داده ها بپردازند و بعبارتی از اعمال نظر شخصی باستانشناسان جلوگیری می نمود.

 

با کمی دقت به تاریخچه علم باستانشناسی در امریکا و بعضی از کشورهای اروپایی متوجه می شویم که پیشرفت سریع باستانشناسی از طرفی مدیون کاربرد علوم تجربی همچون شیمی، فیزیک و زمین شناسی می باشد. این علوم با انجام آزمایشات مربوطه داده های باستانی را جهت تحلیل و تفسیر توسط باستانشناسان نظری آماده می نموند. از طرفی دیگر پیشرفت در چگونگی توضیح و تفسیر داده های باستانی،  شکوفایی علم باستانشناسی را در پی داشت. این پیشرفت نیز مدیون کمک های علومی چون انسان شناسی و جامعه شناسی می باشد. باستانشناسان با استفاده از چهار چوب های نظری علوم فوق موفق شدند تا به تحلیل منطقی داده های باستانی که خود این داده ها توسط دانشمندان "علوم باستانشناس" در آزمایشگاههای مربوطه جهت تحلیل آماده شده بودند، بپردازند.  دیوید هارست توماس در کتاب خویش تحت عنوان "باستانشناسی" می نویسد که متخصصین و محققین سایر علوم به مثابه بازوانی برای باستانشناسان هستند و داده های مادی را با انجام آزمایشات لازم برای تحلیل، تحویل باستانشناسان نظری می دهند.

 

با این مقدمه شاید بتوان به جرأت بیان کرد که دانشگاه سیستان و بلوچستان که به عنوان دومین دانشگاه که گروه باستانشناسی در آن راه اندازی شده است، امروز بعنوان اولین دانشگاه این افتخار را دارد که با تاسیس پژوهشکده علوم باستان شناسی، مطالعات میان رشته ای را حمایت نماید.

 

اهداف

1. پژوهش به منظور پیشرفت علمی و توسعه باستانشناسی و تخصصهای میان رشته ای مرتبط با باستانشناسی

2.  ارتباط تنگاتنگ با موسسات و گروههای باستانشناسی در دانشگاههای داخل و خارج در جهت حمایت از پژوهشهای باستانشناسی و میان رشته ای

3. ارائه خدمات تخصصی برای رفع نیاز های تحقیقاتی باستانشناسی، دانشگاهها و دیگر مراکز پژوهشی کشور

4. پشیتیبانی پژوهشی و آموزشی دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها

5.  هدایت پروژه های ملی و بین المللی در زمینه علوم باستانشناسی با توجه به تفاهم نامه ها و ارتباطات علمی فرامرزی منعقده این دانشگاه با دیگر دانشگاههای معتبر بین المللی خصوصا" در شبه قاره هند، شرق آسیا و اروپا.

6.   برگزاری همایشهای ملی و بین المللی، سمینارها و کارگاههای آموزشی پیشرفته با دعوت از پژوهشگران صاحب نظر داخلی و خارجی

7. چاپ و نشر مجلات علمی-پژوهشی و ISI در زمینه باستانشناسی و علوم وابسته

 

جناب آقای دكترمهدی مرتضوی

امتیاز : نتیجه : 3 امتیاز توسط 3 نفر مجموع امتیاز : 8

برچسب ها : باستان شناسی دردانشگاه سیستان وبلوچستان ,

تاریخ : سه شنبه 17 خرداد 1390 | نظرات ()بازدید : 181
نویسنده : سمیه درک زاده |

منشور کوروش
پژوهش‌های زبان‌شناسی یک متخصص زبان‌های خاور نزدیک روی دو قطعه استخوان فسیل شده اسب که در موزه شهر ممنوعه نگهداری می‌شوند، منجر به شناسایی نسخه چینی منشور کورش شد. گفته می‌شود که قدمت این استخوان‌ها به دوره سلطنت هخامنشیان بازمی‌گردد و مطالعه روی نوشته‌های این کتیبه همچنان ادامه دارد. مدتهاست کپی چینی تولیدات مختلف، از وسایل برقی گرفته تا انواع خشکبار، بازار ایران را فتح کرده است؛ اما این بار چینی ها محصولی را در حوزه باستان شناسی رو کرده اند: «نسخه چینی منشور کوروش». اما این محصول چینی برخلاف سایر محصولات آنان ظاهرا اصل است و تاریخ ساخت آن احتمالا به حدود سال های حکمرانی کوروش بزرگ باز می گردد.

منشور روی استخوان
دو قطعه استخوان فسیل شده اسب به ‌تازه‌گی در چین شناسایی شده که از قرار معلوم حاوی رونوشتی خلاصه شده از منشور کوروش هستند که در ازاء هر 20 نگاره میخی استوانه کوروش یک نگاره دارد. در ابتدا تصور می‌رفت این استخوان‌ها تقلبی باشند، اما “ایروینگ فینکل”، از متخصصان خطوط خاور نزدیک باستان در موزه بریتانیا، اعتقاد دارد که آن‌ها اصل هستند. این کشف سابقه ارتباط ایران را با چین چند قرن عقب تر می‌برد.

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 5

برچسب ها : شناسایی متن منشوركوروش درچین ,

تاریخ : پنجشنبه 12 خرداد 1390 | نظرات ()بازدید : 229
نویسنده : سمیه درک زاده |

ققنوس (به زبان یونان باستان: Φοῖνιξ، به فارسی: ققنوس، به عربی: العنقاء و به انگلیسی: Phoenix) یک پرندهٔ مقدس افسانه ای است که می‌تواند در اساطیر ایران، اساطیر یونان، اساطیر مصر، و اساطیر چین یافت شود.[۱] دربارهٔ این موجود افسانه‌ای گفته می‌شود که وی مرغی نادر و تنهاست و جفتی و زایشی ندارد. اما هزار سال یکبار، بر توده‌ای بزرگ از هیزم بال می‌گشاید و آواز می‌خواند و چون از آواز خویش به وجد و اشتیاق آمد، به منقار خویش آتشی می‌افروزد و با سوختن در آتش تخمی از وی پدید می‌آید که بلافاصله آتش می‌گیرد و می‌سوزد و از خاکستر آن ققنوسی دیگر متولد می‌شود. ققنوس در اغلب فرهنگ‌ها، نماد جاودانگی و عمر دگربار تلقی شده‌است.امّا برخی فرهنگ‌ها ویژگی‌های دیگر هم به او نسبت داده‌اند. از جمله در مورد او گفته شده: اشک ققنوس زخم را درمان می‌کند[نیازمند منبع]، ققنوس صدای دل نشینی دارد، موسیقی از آوای او پدید آمده‌است و…
گرچه ققنوس در اساطیر ملل آسیایی همچون چین و ایران جایگاه ویژه‌ای دارد، امّا برخی معتقدند که اسطورهٔ ققنوس از مصر باستان برخاسته، به یونان و روم رفته، و هم سو با باورهای مسیحیت شاخ و برگ بیشتری یافته‌است.[۲]

250px Phoenix Fabelwesen ققنوس | عکس تصاویر تاریخ باستان تمدن عکسهای اسطوره اساطیر افسانه | Tarikhema.ir

ققنوس طراحی شده در کتابی که به معرفی اساطیر اختصاص دارد، اثری از فردریک جاستین برتوش(زاده:۱۷۴۷، درگذشت: ۱۸۲۲)


علامه دهخدا در توصیف ققنوس نوشته‌است: گویند ققنوس هزارسال عمر کند و چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر آید هیزم بسیار جمع سازد و بر بالای آن نشیند و سرودن آغاز کند و مست گردد و بال بر هم زند چنانکه آتشی از بال او بجهد و در هیزم افتد و خود با هیزم بسوزد و از خاکسترش بیضه ای پدید آید و او را جفت نمی‌باشد و موسیقی را از آواز او دریافته‌اند. (به نقل از برهان قاطع)
در فرهنگ اروپایی
ققنوس از خاکستر خویش، برمی خیزد
در فرهنگ انگلیسی زبان، ققنوس Phoenix پرنده‌ای است افسانه‌ای و
امتیاز : نتیجه : 4 امتیاز توسط 4 نفر مجموع امتیاز : 11

برچسب ها : اساطیرایران:::ققنوس ,

تاریخ : دوشنبه 9 خرداد 1390 | نظرات ()بازدید : 248

بسم الله تاریخ : چهارشنبه 19 بهمن 1390
قلعه بمپور تاریخ : جمعه 10 مهر 1394
کهندژ بلوچستان تاریخ : جمعه 10 مهر 1394
فرهنگ سامره تاریخ : یکشنبه 22 اردیبهشت 1392
فرهنگ حسونا تاریخ : جمعه 20 اردیبهشت 1392
جغرافیای تاریخی مازندران.شهرفریم تاریخ : یکشنبه 15 اردیبهشت 1392
ژان دیولافوا تاریخ : پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392
تندیسک های ونوس در پیش ازتاریخ تاریخ : یکشنبه 08 اردیبهشت 1392
نوروزایران باستان تاریخ : سه شنبه 29 اسفند 1391
شهرستان چابهار تاریخ : شنبه 12 اسفند 1391
منابع آزمون کارشناسی ارشدباستان شناسی تاریخ : دوشنبه 10 مهر 1391
تاثیرهنرچین برهنرایران.... تاریخ : پنجشنبه 15 تیر 1391
کلیله ودمنه تاریخ : سه شنبه 13 تیر 1391
باستان شناسی درافغانستان تاریخ : دوشنبه 12 تیر 1391
تیسفون... تاریخ : یکشنبه 11 تیر 1391
طاق کسری(ایوان مداین)... تاریخ : جمعه 09 تیر 1391
نقش سپاه سربازان جاویدان درتخت جمشید... تاریخ : پنجشنبه 08 تیر 1391
قلعه فلکالافلاک لرستان... تاریخ : سه شنبه 06 تیر 1391
غاردوشه لرستان... تاریخ : دوشنبه 05 تیر 1391
غارمیرملاس واقع درکوهدشت لرستان... تاریخ : شنبه 03 تیر 1391
سلجوقیان... تاریخ : جمعه 02 تیر 1391
ایلخانان(مغول)... تاریخ : پنجشنبه 01 تیر 1391
تپه زیویه... تاریخ : چهارشنبه 31 خرداد 1391
مکتب هرات... تاریخ : جمعه 05 خرداد 1391
مکتب تبریز(2)... تاریخ : پنجشنبه 04 خرداد 1391
مکتب تبریز(1)... تاریخ : سه شنبه 02 خرداد 1391
کماالدین بهزاد... تاریخ : دوشنبه 01 خرداد 1391
آرامگاه شاهان هخامنشی درخطر... تاریخ : پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391
سکه های ساسانی درداراب تاریخ : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391
کشف ابزارجراحی مغز5هزارساله درهرمزگان... تاریخ : سه شنبه 26 اردیبهشت 1391
دکترنگهبان پدرعلم باستان شناسی در ایران... تاریخ : یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
150محوطه باستانی درقشم... تاریخ : یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
64قطعه آجرمنقوش دوره مادها درقم کشف شد... تاریخ : شنبه 23 اردیبهشت 1391
کشف ساختارهای شطرنجی درمعماری یک شهرساسانی(استخر) تاریخ : جمعه 22 اردیبهشت 1391
ارنست هرتسفلدازکوه خواجه میگوید... تاریخ : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391
دیواربزرگ گرگان تاریخ : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391
برجسته ترین باستان شناسان تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391
سوزندوزی بلوچستان تاریخ : سه شنبه 19 اردیبهشت 1391
گاندو(تمساح پوزه کوتاه) تاریخ : دوشنبه 18 اردیبهشت 1391
برگذاری چهارمین همایش باستان شناسی جنوب آسیادرزاهدان تاریخ : شنبه 02 اردیبهشت 1391
نقاشی دیواری تاریخ : پنجشنبه 11 اسفند 1390
هنرومعماری اسلامی تاریخ : چهارشنبه 10 اسفند 1390
اولین وتنهاجام انیمیشن جهان درشهرسوخته... تاریخ : سه شنبه 09 اسفند 1390
هنراسلامی دراسپانیا(اندلس) تاریخ : سه شنبه 09 اسفند 1390
شعری دروصف کوروش کبیر تاریخ : دوشنبه 08 اسفند 1390
هنرنقاشی... تاریخ : دوشنبه 08 اسفند 1390
غارهای لرستان تاریخ : یکشنبه 07 اسفند 1390
چغازنبیل(زیگورات) تاریخ : شنبه 06 اسفند 1390
چغامیش(جنوب شرقی دزفول) تاریخ : جمعه 05 اسفند 1390
مهراستوانه ای کوروش کبیر تاریخ : پنجشنبه 04 اسفند 1390


وبسایت رسمی باستان شناسی ××××××× گرگهاخوب بدانندکه دراین ایل غریب گرپدرمردتفنگ پدری هست هنوز× گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند توی گهواره پسری هست هنوز× آب اگرنیست نترسید که درقافله مان دل دریایی وچشمان تری هست هنوز
بالای صفحه
وبسایت رسمی باستان شناسی
firefox
opera
google chrome
safari